Reklamacja

Wzór formularza reklamacyjnego

 

……………………….

Miejscowość i data

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Imię i nazwisko, adres Konsumenta(-ów)

Warmlecz Jacek Zając

Szeligowska 11

05-850 Szeligi

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o niezgodności niżej wymienionego towaru z umową.

L.P.

Nazwa artykułu

Ilość

Wady i okoliczności ich powstania

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Numer zamówienia:…………………………

Data zawarcia umowy:……………………..

Data odbioru towaru: ………………………

Data stwierdzenia wady:……………………..

Preferowana forma rozwiązania reklamacji: zwrot pieniędzy/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny(*)

W przypadku wybrania opcji ‘’zwrot pieniędzy”

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków(**):

………………………………………………………………………………………….

W załączniku składam kopię dowodu zakupu (paragon/faktura (*)) oraz 3 zdjęcia reklamowanych produktów oraz 2 zdjęcia paczki.

……………………………….

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Dotyczy zamówień z płatnością ”za pobraniem”